Startsida -
i
nnehåll

> Att slussa
> Artiklar
> Bildreportage
> Historik
> Nyheter
> Omgivning & Strandhugg
> Om föreningen
   
Sicklaslussen
> Sicklaslussens vänner

> in english...

 

Sicklaslussens
vänner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster@sicklasluss.se

1885: Familj-Journalen / Band 24, årgång 1885 / sidan 218
(1869-1885)
I Stockholms omgifningar, af E-g.

En annan karaktär, men derför icke mindre fängslande skönhet, har den natur, som omgifver oss, om vi från Räntmästaretrappan vid Skeppsbron följa med en ångslup till Stora varfvet och derifrån gå den korta vägen till Hammarby sjö för att sedan med en annan ångslup - der det finnes ett farbart vatten vid hufvudstaden, der finnas ock helt säkert ångslupar - fortsätta till Nackanäs förbi Stora Sickla gamla egendom, i hvars åldriga gemak och vördnadsvärda parker väl inga kända, historiska personer och händelser lemnat minnen efter sig, men der man dock omgifves af talrika och vältaliga vittnedbörd om smak och omtanke för kommande slägtens trefnad hos förra ägaren, egenskaper, som borde hafva varit allmännare, ty då skulle vårt land i mycket haft ett annat utseende, än det nu har.

I detta fall har det nuvarande slägtet dock ej häller så mycket att förhäfva sig öfver, ty i afseende på att försköna landet, att göra menniskoboningarna och deras omgifningar behagliga och tilltalande, i allmänhet taget, återstår ännu allt för mycket att önska. Det är med omtanken i detta fall, som med de så ofta omtalade "slumrande millionerna" i svenska jorden - de finnas kanske, men de slumra så djupt, att ingen ännu förmått väcka dem. -

Vid Nacka ter sig naturen allvarlig. Bergen resa sig brant och oregelbundet och pressa tillsamman dalarna och kasta breda skuggor öfver vatnet. Målarna söka här med förkärlek motiv för sina taflor (mellersta partiet å teckningen sid. 216 är och taget härifrån), stockholmarna med icke mindre förkärlek svalka och ro under den vackra årstiden.

Huru länge här skall kunna sökas en undangömd vrå bland bergen, är dock oviss, ty dessa vattendragsupprensning antingen till ett nytt utlopp för Mälaren till Saltsjön eller till en fullständig segelled är nog blott en tidsfråga. Det ena påkallas af, att Norrström genom nybyggnader göres allt trängre, det andra af, att Stockholms sluss icke hinner förmedla trafiken mellan Mälaren och Saltsjön.
Förslaget att från Årstaviken öppna segelled genom Hammarby sjö, Sicklasundet och Jerlasjön till Saltsjön vid Skurusund är gammalt. För hvarje år tvingar sig frågan härom allt längre fram i förgrunden och skall ej längre låta afvisa sig. Hvad Nackatrakten derigenom kommer att förlora, sitt idylliska lugn, sin afskilda trefnad, sitt gömda behag, det skall det allmänna vinna - och det är ju i öfverensstämmelse med samhällsordningens kraf, att det enskilda skall offras för det gemensamma bästa.

[...som pdf]


>> Tillbaka ...