Startsida -
i
nnehåll

> Att slussa
> Artiklar
> Bildreportage
> Historik
> Nyheter
> Omgivning & Strandhugg
> Om föreningen
   
Sicklaslussen
> Sicklaslussens vänner

> in english...

 

Sicklaslussens
vänner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster@sicklasluss.se

STOCKHOLMSTIDNINGEN Söndag den 6 Oktober 1929

Den nya Sicklaslussen vattenfylles denna månad
_____

Öppnas dock först nästa seglationsår för trafik

Den nya Sicklaslussen står nu så nära en fullbordan, att man beräknar kunna släppa på vatten redan under denna månad. Emellertid återstår sedan en del kompletteringsarbeten innan själva farleden kan öppna. Detta torde icke kunna komma att ske förrän med början av nästa seglationsår.

Då Stockholms stad på sin tid fick överståthållareämbetets och Stockholms länsstyrelsens koncession på byggandet av Hammarbyleden, var ett av villkoren att genom stadens försorg skulle ordna så att Långsjön och Järlasjön åter bragtes i kommunikation med Hammarbysjön. De båda nämnda sjöarna liksom Hammarbysjön, med vilken de stodo i sjöförbindelse genom Sicklasundet, hade vattenstånd 5 met. högre än Saltsjön. Vattenregleringen skedde vid Danviks kvarn. Under Hammarbyledens byggnadstid har med vederbörligt tillstånd Sicklasundet avskurits genom en tillfällig fördämning vid Stora Sickla gård invid Långsjön - vilket skedde redan 1917 - och samtidigt anlades en ny avdämningskanal vid Saltsjö-Duvnäs.

Hammarbyleden är nu snart färdig, och det har alltså blivit tid för strandägarna vid Långsjön och Järlasjön att åter komma i sjöfartsförbindelse med Hammarbybassängen. Det har visserligen aldrig varit annat än relativt obetydlig trafik genom Sicklasundet med motorbåtar och en an ångslup till Nackanäs, men Stockholms stad har i alla fall förständigats att återställa. Det är därför man byggt den nya slussen, vilken tillsammans med områdets rensning och behövliga dammbyggnader - vilka under alla förhållanden skulle dit, ty Hammarbysjön har nu sänkts till Saltsjöns nivå - blir det en affär på kalkylerade 415,000 kr. Kostnadsberäkningen synes vara gjord så, att det inte blir några efterräkningar.

Sicklaslussen endast för småbåtar
Den nya slussen, som är belägen i gamla Sicklasundet ungefär 350 meter väster om Stora Sickla gård, har en längd av 20 meter, bredd av 6,5 met. och vattendjup över slusströsklarna vid medelvattenstånd av 1,7 met. Den skall nämligen enligt bestämmelserna vara kapabel att släppa igenom båtar av 18 met. längd, 5 met. bredd och 1,5 met. djupgående. I samband med slussen har uppförts en dammbyggnad av betong och järnspont från Sicklasundet, till en holme, som gått under benämningen Mormors holme, liksom en avstängningsdamm av jord mellan nämnda holme och Hammarbystranden strax öster om Hammarby skidbacke. I den förstnämnda dammbyggnaden är anbragt en avtappningskanal med regleringsluckor.

Mellan Hammarbyhamnen och slussen har muddrats upp en kanal, som är 670 met. lång och skall har ett djup av 1,8 met. vid medelvattenstånd. Bottenbredden är 12 meter.

Själva slussgraven har gjorts av järnspont, som slagits ned direkt i leran och under arbetet med utschaktningen av lera och grus även tjänstgjort som arbetsspont. Upptill avslutas järnkonstruktionen av en betonglist. Botten består av en 0,5 met. tjock betongplatta. Själva portkamrarna ha utförts helt av betong på berggrund.

Slussportarna, som sedan monterats, äro vanliga, enkla stängportar av järn. De manövreras för hand och kunna skötas av en man. Nedre porten har försetts med två urtappningsluckor för vattnet. Fyllningen av slussen sker genom kanaler i slusskammarverket. Nivåskillnaden mellan Långsjön öster om Slussen och Hammarbyhamnen väster om densamma är som sagts 5 meter.

Staden är skyldig att framdeles hålla slussvakt, men som det ännu icke bestämts, vilka tider slussen skall hållas tillgänglig för trafik, har den saken ännu icke ordnats. Slussningen skall bli avgiftsfri för båtar mellan de båda östra sjöarna och Hammarbyhamnen, men för sådana, som ämna sig vidare genom Hammarbyleden ut i Saltsjön, har tillkomsten en ny förmån, för vilken staden äger rättighet taga betalt.

På ömse sidor av slussen ordnas ledverk av trä till en längd av 33 meter.

Gamla sundet ett veritabelt ormbo
Det ingår i stadens åtagande att även återställa Sicklasundets farled. Under de 13 år, vattnet varit avdämt, har i den feta bottenleran växt upp en hel liten urskog, som nu måste undanröjas. I de förekommande vattenpussarna ha änderna haft en synnerligen skyddad tillflyktsplats, och då arbetarna kommit för att röja, vore de så gott som tama. Ingen har ofredat dem förut.

Obehagligare var emellertid, att bland alrötterna och snåren huggormarna haft en lika fridfylld plats, och de förekommer nu i sådan mängd, att arbetarna måste gå klädda i gummistövlar för att freda sig. Så småningom ha emellertid ormarna idet närmaste utropats - eller också ha de flyttat.

I samband med röjningen för farleden har man som påbröd även tagit bort sådana stenar m.m., som tidigare varit till hinder för farleden, var jemte man utsätter ett antal prickar.

Arbetet med den nya farleden Sicklasundet tog sin början på hösten 1928 och har, som redan framhållits, nu hunnit så långt, att själva slussen är så gott som färdig liksom även dammbyggnaderna. Inom denna månad kan man släppa på vatten, men sedan återstår att riva såväl den sedan 1917 befintliga, provisoriska dammbyggnaden vid Sickla gård som den fördämning, som för slussarbetets skull måst byggas omedelbart väster om slussen. Även regleringskanalen vid Saltsjö-Duvnäs skall bort.

Arbetet har skett under hamnstyrelsens hamnbyggnadsavdelnings regi. Avdelningen har även uppgjort förslag, ritningar och kostnadsberäkningar, vilka som sagt knappast behöver överskridas.

Arbetsledare har varit ingenjör D. Anger.

Bildtexter
Överst: Den nya Sicklaslussen, sådan den ter sig nu.
Nedtill: En idyll från den gamla Sicklaslussen

Källa: Stockholms tidningen, Söndag den 6 Oktober 1929.

Bilder:

[...som pdf]

>> Tillbaka ...